Grocery

No.1

Chili oil from Ishigaki island

No.2

Nanpudo island pepper shrimp rice cracker

No.3

Chili oil from Ishigaki island - extremely hot

No.4

Okashigoden original Beni-imo (purple sweet potato) tart

No.5

Imoimo (Potatos) tart

No.6

Mozuku and Mekabu (root of wakame seaweed) soup

No.7

Kyushu and Okinawa limited version Kit-Kat Beni-imo (purple sweet potato)

No.8

Sun foods Company Orion Beer - Jumbo

No.9

i-factory Umeboshi Pickled Plum sheet (individually wrapped)

No.10

Pengin Shokudo garlic oil

No.11

Purun Konyaku Jelly konjac pouch Apple + Grape

No.12

Okashigoden Kokuto Brown Sugar Chocolat Toro-ru

No.13

Chura Sweet Potato Kokuto - Brown Sugar - flavor

No.14

Brown Sugar Pletzel

No.15

Snow Salt Chinsuko Milk Flavor

No.16

Nanpudo Snow Salt Chinsuko

No.17

Nakasone Hateruma Pure Brown Sugar (box)

No.18

Okashigoden Kongari Pine Pineapple Pastry

No.19

Calbee Jiman no Oimo potato Snack

No.20

Maxim Instant Coffee bags

No.21

Brown Sugar made in Hateruma (box)

No.22

Chinsuko Assortment of 5 varieties

No.23

Nittoh Royal Milk Tea

No.24

Fruit Granola

No.25

Pletz Assortment of Japanese local flavors

No.26

Mild Dried Pickled Plum

No.27

Nampo Beni-imo Purple Sweet Potato Tart

No.28

Nestlé Kit-Kat Mini Bitter Strong Powdered Tea

No.29

Mitobe Yaki hotategai Grilled Scallop Pilo

No.30

Umaibō corn potage flavor